Kategoriarkiv: Nyhed

Seneste nyt i forhold til generalforsamlingen d. 22. marts 2018

Det er lykkedes bestyrelsen at få et tilsagn fra Sønderborg Forsyning A/S om et informationsmøde i forbindelse med landsbylaugets generalforsamling d. 22. marts.

Lars H. Jensen, projektleder i Sønderborg Spildevandsforsyning A/S og Mark Mathiesen kommer kl. 19:00. Mark repræsentere det rådgivende ingeniørfirma Envidan. Envidan er forsyningens samarbejdspartner på det nye renseanlæg og de har været med hele vejen.

Lars og Mark vil fortælle om baggrunden for den foreslåede placering og de konsekvenser, det, i givet fald, vil have for Vestermark og beboerne herude.

Så hvis du er interesseret i at få indsigt i de planer, som kommunen har i forhold til et centralt rensningsanlæg, så mød op og deltag i denne informationsaften. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål, men der er ikke tale om et egentligt skemalagt formøde i forbindelse med den kommende 8 ugers høringsperiode.

Info-mødet betyder samtidig, at vi bliver nød til at skubbe opstarten af generalforsamlingen, så vi formentlig først starter kl. 20.

På bestyrelsens vegne

Kenni

Information fra bestyrelsen

Bestyrelsen har talt med Inge Olsen, direktør for Land By og Kultur i Sønderborg kommune. Faktisk har bestyrelsen forsøgt at få en medarbejder fra forvaltningen til at deltage på generalforsamlingen, men det har desværre ikke været muligt denne gang.

Vi har bl.a. spurgt ind til hvilke planer kommunen har med Kær halvø. Inge Olsen har svaret følgende:

Asfalt på Kær Bygade

Det er korrekt, at der er planlagt ny udlægning af asfalt på Kær Bygade. Inden dette sættes i værk vil Projekt & Anlæg undersøge om det er en mulighed, at strege vejen op som en 2-1 vej.

 I forhold til vandpytter på vejen, så vil  Projekt & Anlæg gennemgå strækningen, og se, om der er noget, der skal rettes inden der udlægges asfalt.

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at beboerne informerer bestyrelsen om evt steder, hvor riste enten mangler eller er placeret uhensigtsmæssig i forhold til det fald, som pt ikke virker efter hensigten. Det bør være sådan, at vandet “af sig selv” finder vej til nærmeste rist. 

Cykelsti

Teknik og Miljøudvalget har på deres møde 9. maj 2017 godkendt den fremtidige prioritering af cykelstier. Forlængelsen af stien langs Vestermark var ikke med i den prioritering.

Projekt & Anlæg er klar over at der er et ønske om en sti på pågældende strækning, og det vil fremgå af forvaltningens brutto liste over potentielle cykelsti projekter.

 Lokalplan for Erhvervsområde

Det er korrekt, at den gamle lokalplan 9-0103-Tech 21 i 2012 blev afløst af lokalplan 4.9-4. Det betød, at området gik fra at være målrettet til højteknologiske virksomheder, administration eller lignende til at kunne rumme erhvervsformål i forskellige kategorier herunder også butikker til særlig pladskrævende varegrupper. Området er fysisk adskilt fra den bevarende lokalplan for Kær.

Frem mod næste kommuneplanrevision er det ambitionen, at gennemgå rammer og indhold for at sikre, at alle kommuneplanlagte områder har et tidsmæssigt opdateret indhold. Her vil der også, i en vis udstrækning, blive kigget på de gældende lokalplaner.

Hvis I har konkret input til denne proces er I velkomne til at bidrager i de forskellige høringsfaser i kommuneplanforløbet.

Lufthavnen

Vedr. lufthavnen så er der på baggrund af beslutning i Erhvervsudvalget den 29.11.2017 (dagsorden og bilag findes på https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?&file=3922_12022725&fusionid=12022724&web=2&docSysId=3922#7) er det forventningen, at der senest i april i Teknik- og Miljøudvalget bliver truffet beslutning om at lokalplanproces for området kan igangsættes. I forbindelse med udarbejdelse af denne vil der blive afholdt borgermøder.

Seneste nyt angående et centralt rensningsanlæg

I forhold til de planer som Sønderbrog Forsyning A/S (SF) har mht placering af et centralt rensningsanlæg afholder Teknik- og Miljø udvalget et møde den 13. marts 2018 hvor udvalget skal beslutte om SF skal gå videre med planerne. Se dagsorden her:  https://polweb.sonderborg.dk/showFile.aspx?docSysId=33572&file=4618_12196423&fusionid=12196422&web=1#2

Indkaldelse til generalforsamling for Kær halvøs landsbylaug

Kær Halvøs Landsbylaug

indbyder hermed til

GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19.00 i spisesalen på Rønhave.

 

Kl. 19:00         Starter generalforsamlingen med følgende dagsorden jf. vedtægterne

 

 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab 2017
 5. Budget 2018
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:
  1. Kenni A Nielsen
  2. Ane-Maria Jessen
 7. Valg af suppleant, på valg er
  1. Lars Peter Hansen
  2. Elin Madsen
 8. Valg af revisor, på valg er
  1. Dorthe Nielsen

Samtlige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisoren er villige til genvalg

 1. Eventuelt
  1. Ren dag på Kær Halvø den 22 april 2018
  2. Ny web- redaktør

 

Bestyrelsen arbejder pt på at få en gæstetaler til at informere om de planer, som kommunen har for udviklingen på halvøen. Vi håber snart at kunne meddele, hvem det bliver. Indtil da vel mødt!

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Kenni Nielsen

Formand for landsbylauget

Generalforsamling Kær Halvø’s Ringridning

Generalforsamling 2018

Tirsdag d. 30. januar Klokken 19.00
Borgerforeningens skyttehus

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formanden aflægger beretning
4. Kasserer fremlægger regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Hans Peter Tanner (modtager genvalg)
Claus Clausen (modtager genvalg)
Henrik Brandt Pankoke (modtager ikke genvalg)
Valg af et nyt bestyrelsesmedlem (2 år)
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

MVH
Bestyrelsen
Generalforsamling 2018

Kære beboere på Kær halvø.

Bestyrelsen vil gerne ønske jer alle en rigtig god jul og et dejligt og fredeligt nytår!

Vi siger tak for året, som har budt på mange og forhåbentlig overvejende positive oplevelser. En af de helt store var et vel gennemført spejderarrangement, der har været omtalt her på siden ved flere lejligheder. Nu kan vi så glæde os over de spor, spejderne fik sat. Støvlen er et indlysende eksempel, men også fugleskjulene og de mange shelters er værd at besøge.

I øjeblikket deltager bestyrelsen i et udvalg, der har til hensigt at påvirke udviklingen af området på Kær Vestermark. Vi håber at der hen ad vejen kan findes midler til at virkeliggøre mange af de ønsker, vi og andre interessegrupper har til det fantastiske område.

Rigtig glædelig jul.

 

Pallehavernes og Domens fremtid?

Bestyrelsen har på et møde med landdistriktkoordinatoren Connie Skovbjerg og formanden forlandsbyforum Agnes Nielsen talt om den fremtidige anvendelse af de pallehaver og domen som blev fremstillet til spejderlejren.

De fleste har sikkert set pallehaverne, der har bl.a. været opstillet to stk. ud for Kær bygade nr. 59. De indgik senere i spejderlejren inklusiv urter og blomster.

Domen blev opført for at kunne levere stiklinger til de planter, som skulle indgå i den ret, snysk, som kommunen ville bespise spejderne med.

Domen er placeret ved Møllestedslgård og indeholder noget elektronik, der bl.a styrer temperatur og jordfugtighed. Den er placeret på et fundament og vil være vanskelig at flytte. Udfordringen er at de personer, der har bygget domen, ikke har ressourcer og viden til at vedligeholde de afgrøder der produceres. Derfor efterlyser man interesserede personer med grønne fingre, der har interesse i at indgå i en pasningsordning. Hvis det er muligt, at finde evt interesserede og måske skabe et Dome-laug, vil bestyrelsen meget gerne høre fra de personer.

Det vil også være muligt at erhverve sig en pallehave. Pallehaverne er konstrueret, så de er i stand til at klare sig igennem en tør sommer uden tilførsel af vand. Pallehaverne udloddes efter først til mølle princippet. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Takkebrev fra kommunen

Bestyrelsen har modtaget følgende fra Mikkel Harritslev, projektleder for SL2017

“Hej Kenni,

Med tak for det gode samarbejde, i forbindelse med afviklingen af Spejdernes Lejr 2017, fremsendes herved et billedgalleri fra lejren.

Tak for jeres kæmpe engagement og interesse for lejren – jeg håber, at I nød lejren, og at den ikke var til for meget gene.

Har du feedback til os som værtskommune, er du velkommen til at skrive tilbage – vi kan også tage det over en kop kaffe, hvis du kan finde tid til det.

På forhånd tak.

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune

Projektkontor for Spejdernes Lejr 2017

Mikkel Harritslev

Projektleder”

Se billedgalleriet: Takkebrev SL2017

Hvis der er nogle bemærkninger fra beboerne herude vil bestyrelsen gerne formidle dem til Mikkel

Mvh

Bestyrelsen

Blomsterløg til Kær Halvø

Kommunen, ved Connie Skovbjerg, som er kommunens Landdistriktskoordinator, tilbyder igen i år at interesserede kan få blomsterløg til forskønnelse af vores halvø.
Connie meddeler følgende:

Kære Landsbylaug

Kristian Nordstrøm Pedersen, Projekt&Anlæg, har bedt mig sende vedhæftede bestillingsliste rundt til jer med hensyn til gratis blomsterløg, der kan forskønne jeres landsbyområder. De sidste par år har vist, at tilbuddet skaber positiv værdi for både landsbyerne og de besøgende.

I år er udvalgt 6 forskellige typer af påskelinjer, 3 crocus og 2 slags tulipaner. Kristian har beskrevet de praktiske detaljer i vedhæftede brev.

Bestillingen returneres hurtigst mulig til krno@sonderborg.dk.

God fornøjelse.

Med venlig hilsen

Sønderborg Kommune
Sekretariat for Landdistrikter

Connie Skovbjerg
Landdistriktskoordinator

Bestyrelsen hører gerne fra evt inte​​resserede og vil formidle bestillingerne til Kristian, så snart vi har modtaget henvendelserne fra beboerne herude.

Se listen med blomster her: Løg til Landsby Laug 2017

Skiltning ved Kær og Hestehave

Bestyrelsen har afholdt et møde med kommunen for at få ændret på skiltningen på strækningen, der går fra den vestlige ende af Kær Bygade og Hestehave. Mødet er foranlediget af en række henvendelser fra beboere herude angående utilfredshed med den eksisterende skiltning. Nogle mener at afgrænsningen mellem Kær og Hestehave er malplaceret, og at respekten for hastighedsbegrænsningerne ikke er overvældende stor.

Den nye skiltning flytter bl.a grænsen mellem Kær og Hestehave tilbage, hvor de oprindelig var, nemlig efter Honninghul 3. Det indebærer at landsbyen Kær nu igen omfatter de fem huse i Honninghul og de to boliger ved Vestergaard, Hestehave 2 og 2a, der i en periode på ca. 25 år har hørt til Hestehave.

Der vil også blive opsat skilte med hastighedbegrænsning på 60 km på strækningen mellem Kær og Hestehave, og i svinget ved Honninghul bliver der skiltet med max 40 km/timen. Vi håber at det fremover vil blive mere indlysende hvilken hastighed, der maksimalt må køres med. Især er strækningen rundt i svinget ved Honninghul en udfordring, og både gående, cyklister og bilister skal være særdeles opmærksomme på trafikken.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Se evt. mere i vedlagte dokumenter:
Kær bytavler nu og efter
Kær bytavler nu og efter – kun skilte