Kategoriarkiv: Nyhed

El-cykler

Hej til alle beboere herude.

Som det vil være de fleste bekendt, så er landsbylauget indehaver af 2 el-cykler. Det fremgår af vores hjemmeside, at el- cyklerne kan udlånes i en 14 dages periode, såfremt de er ledige. Bestyrelsen har nu fundet det nødvendigt at præcisere reglerne i forbindelse med udlån af vores el-cykler. Behovet for denne præcisering skyldes dels, at det ikke fremgår helt tydeligt, hvad hensigten er med cyklerne, og dels at landsbylauget også har en række udgifter i forbindelse med brugen af cyklerne.

I sin tid blev cyklerne indkøbt med henblik på at demonstrerer de muligheder en el-cykel indebærer. Idéen var affødt af den tids klimatiske tankegang, der bl.a. lå til grund for projekt zero. Hensigten var at ”lokke” flest mulige til at anvende transportmidler, der var mere energirigtige i forhold til den kørsel, der omfatter det, man kunne kalde småture, som f.eks køreturen ned til bageren om søndagen eller lignende ture, som man ligeså godt kunne klare på en cykel eller en el-cykel. Man håbede så, at kunne flytte borgerne væk fra forurenende transportmidler over til transportmidler, der alt andet lige ville spare miljøet for unødig belastning.

Formålet med el-cyklerne er altså at give beboerne mulighed for at afprøve el-cyklerne så beboerne, ved hjælp af egne erfaringer, kan afgøre om el-cykler evt. kan erstatte bil nr. 2 eller om idéen ikke fungerer i den borgers kontekst.

Det har aldrig været tanken at landsbylauget skulle agere cykeludlejningbureau, og det har vi heller ikke økonomi til. Vi har allerede relative mange udgifter til at vedligeholde el-cyklerne, og hvis de anvendes som supplement til enkelte beboeres trafikmidler, så skal vi påregne endnu flere udgifter.  Det finder bestyrelsen ikke er rimeligt over for de øvrige medlemmer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Forårsrengøring på Kær Halvø

På generalforsamlingen blev det besluttet, at vi også i år vil gennemføre en rengøring af vores smukke halvø – eller i det mindste noget af den.

Rengøringsprojektet er efterhånden blevet noget af en tradition som vi ser frem til. I år falder den sammen med den indsamling, som Danmarks Naturfredningsforening afholder på landsplan, og lige som sidste år vil Henriette og Michael stå for arrangementet. Det er næsten garanti for at arrangementet bliver en stor succes.

Vi starter som vi plejer med at få kaffe/the og rundstykker, så deler vi os op i hold og begiver os ud på en af de ruter, som vi aftaler, at vi vil rengøre – der er næsten frit valg. Efter nogle timer mødes vi igen hos Henriette og Michael, og denne gang er det til grillpølser m.m. og øl/vand – det er altså godt!

Arrangementet er en rigtig god lejlighed, til at mødes med lokale man ikke har set i nogen tid. Vi plejer at have nogle rigtige hyggelige timer sammen,og så er der lejlighed til at få den sidste sladder med fra de områder, hvor man ikke færdes til hverdag. Det er også en god lejlighed til, at de nytilkomne kan lære nogle af de “gamle” at kende – så mød frisk frem den 31. marts. 2019 kl. 10:00 

Adressen er Honninghul 3 og af hensyn til indkøb m.m. må I meget gerne tilmelde jer til enten

Poul; mobil: 22641339 SMS eller mail: pom@outlook.dk

eller

Henriette; mobil: 23938310 SMS eller mail: henriettefroelich@gmail.com

Vi ses!

Bestyrelsens beretning for årets virksomhed

Tilbageblik

2018 vil for de fleste blive husket for det år, hvor Sønderborg Forsyning offentliggjorde planen for placeringen af et nyt stort centralt rensningsanlæg. Det er vel ingen overdrivelse at sige, at rigtig mange blev skræmte af udsigten til at få så stort et anlæg placeret i deres baghave. Bestyrelsen fik arrangeret en præsentation af projektet i forbindelse med sidste års generalforsamling og efterfølgende arrangerede kommunen nogle borgerhøringer, og der blev åbnet op for muligheden for at komme med indsigelser.

En række beboere og bestyrelsen benyttede sig af muligheden for at protestere over for planerne om placeringen af anlægget. De fleste havde ikke fantasi til at forestille sig et anlæg placeret klods op ad Sønderborgs seneste attraktion Kær Vestermark, men vi fik ad vide, fra forskellige sider, at vores frygt var ubegrundet, at placeringen var velbegrundet og i øvrigt ville vise sig at være en gevinst for Sønderborg på flere områder.

Bestyrelsen forsøgte at sætte sig ind i de forskellige udfordringer som den valgte placering vil bibringe området, og rigtig mange timer er gået med at læse beskrivelser af rensningsanlæg placeret rundt om i Danmark. På et tidspunkt fik vi så mulighed for at komme til Mariager og se et tilsvarende anlæg i funktion, og dette tilbud tog vi imod. Det viste sig at være en overraskende god beslutning. Bestyrelsen har beskrevet besøget på vores hjemmeside, og konklusionen er, at vi ikke længere er så bekymrede og slet ikke i samme omfang som tidligere.

Bestyrelsen har også videreformidlet tilbuddet fra Sønderborg Forsyning, angående muligheden for at beboere herude kan besøge nogle pumpestationer, for ved selvsyn at konstatere omfanget af evt. lugt- og støjgener. Vi har kun modtaget enkelte forespørgsler, og på den baggrund har vi valgt ikke at gå videre med sagen.  Hvis det viser sig, at der kommer ønsker om at besøge pumpestationer eller lign., så vil vi se på det igen. SF har oplyst, at de gerne vil arrangere en tur evt. i weekenden, hvis det er behovet.

Vi har i forskellige fora arbejdet på at få kommunen til at blive bedre til at informere om de aktiviteter, kommunens entreprenører iværksætter herude. Det er et langt sej træk, emnet er bl.a. blevet behandlet i Landsbyforum og i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer og konklusionen har været helt entydig, de forskellige kommunale udvalg SKAL informere landsbylaugene såfremt de planlægger aktiviteter, der involverer landsbylaugenes områder. Udfordringen er tilsyneladende, at udvalgene enten ikke tager henstillingerne alvorlige eller at de glemmer det. Sidste år forsøgte bestyrelsen forgæves at få terminerne -for både kloakering og den senere asfaltering af Kær bygade – i så god tid at vi kunne advisere beboerne herude. Det lykkedes som bekendt ikke, hvilket er frustrerende både for beboerne, men også for bestyrelsen, der ikke er i stand til at svare på spørgsmål desangående.

I øjeblikket har vi spurgt ind til, hvornår man påtænker at foretage afstribning af Kær Bygade. Udvalgsformanden har bedt sin forvaltningschef Jens-Kristian Mikkelsen om at give svar på det spørgsmål. Vi afventer i spændt forventning, men har intet hørt endnu.

Generelt forsøger vi påvirke kommunen i alle de fora, hvor vi har adgang. Vi nævner vores manglende færdiggørelse af cykelstien og senest har Aase Nyegaard bedt bestyrelsen om en redegørelse for problemstillingen. Den har de så fået i Teknik og Miljø, så mon ikke det snart blæser vores vej?!

Vi har også, bl.a. på foranledning af en henvendelse fra Lotte, bedt om en bredere beplantning langs med erhvervsområdet, også her afventer vi at man træffer en beslutning, men mon ikke der sker noget i forbindelse med en evt. iværksættelse af et rensningsanlæg og/eller i takt med, at erhvervsområdet bliver udbygget.

Udviklingen af Kær Vestermark er et andet punkt som bestyrelsen har brugt mange ressourcer på. Vi har deltaget i flere arbejdsgrupper med det formål at få indflydelse på hvilke aktiviteter området skal tilbyde de besøgende. Det er en noget blandet oplevelse at deltage i sådanne grupper, hvor der er rigtig mange forskellige interessenter tilstede.  Nu har I hørt Bent Albæk, der har fortalt, om de visioner vi arbejder med, og de muligheder der er til stede, og så må vi se om, vi kan gøre så mange som mulige tilfredse med de tilbud, det så bliver til. Bestyrelsen er ikke i tvivl, det bliver et fantastisk område, som vi alle nok skal få stor glæde af.

Efter den sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Kenni som formand, Poul Madsen fortsatte som kasserer, Christian som sekretær, Ana Jessen og Jinnie Friis Evald fortsætter som bestyrelsesmedlemmer.

Kenni deltager i udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, det der tidligere hed Landdistriktsudvalget og Landsbyforum og Poul fortsætter som suppleant. Christian er stadig formand for LAG’en. Jinnie har ansvaret for at holde kontakten til kommunen i sager om udvikling og vedligeholdelse af stier på halvøen samt ser på muligheden for at opgradere vejskiltene herude. Ana har påtaget sig opgaven som web-koordinator, men indtil hun kommer efter det, får vi stadig hjælp af Bjarne.

Vi har endnu en gang gennemført en rengøringsaktion på halvøen. Igen i 2018 tilbød Henriette og Michael sig som værter og gjorde det som sædvanligt til alles tilfredshed – stor tak til dem. Det var i øvrigt ikke småting vi fik samlet sammen. Det er utroligt at der findes så mange tåber, der uden tanke for miljø og uden hensyn til andre mennesker, fuldstændigt hjernetomt smider affald alle vegne.

Bestyrelsen forsøger også at få indflydelse på de planer, som kommunen har med henblik på at udvikle stisystemerne både i kommunen, men også på Kær halvø. Her har Jinnie deltaget i nogle møder, men det hele ligger lidt stille pt., mest pga. efterdønningerne fra kommunevalget. Ebbe Enøe har dog oplyst at pengene til stisystemet på Kær halvø, som nogle af de eneste, er fundet og afsat til færdiggørelse af stierne.

Mht. Domen på Møllestedgård så er det nu besluttet, at VedvarendeEnergi Sønderborg overtager benyttelsen og vedligeholdelsen af projektet. De har dog udtalt, at skulle der være evt. interesserede, så er de velkomne til at møde frem og deltage i såning og høst.

Igen i 2018 efterlyste vi interesserede til en gruppe, der ville påtage sig opgaven med at sætte en række forårsløg til gavn og glæde for os alle. Der var ikke stor opbakning til denne opgave, men der blev da sat løg nogle enkelte steder, tak for indsatsen Jinnie.

Her, nu og i fremtiden

De største udfordringer for beboerne på Kær Halvø bliver uden tvivl udviklingen og omfanget af det centrale rensningsanlæg. Uanset hvad vi mener om planerne, så nærer bestyrelsen ikke de store forhåbninger til at vores bekymringer kommer til at flytte noget. Men under alle omstændigheder så vil de første spadestik først blive taget engang i 2021. Lige nu afventer vi, at kommunalbestyrelsen godkender projektplanen og der sker formentlig engang i løbet af sommeren 2019. Inden da vil der så blive lejlighed til endnu en høringsfase. Hvis der er nogen som vil bidrage med input til denne fase, så vil det måske være en god idé at besigtige f.eks. et pumpeanlæg eller lign.

Vi vil selvfølgelig forsøge at få indflydelse på udviklingen, så hvis der er nogle med gode idéer, så meld ud.

En anden stor udfordring for beboerne på Kær Halvø er de planer, der skal sættes i værk for udbygningen af lufthavnen.  Planene indebærer f.eks. at det årlige passagertal skal forøges fra de nuværende ca. 70.000 til 300.000 i løbet af de kommende år. Der skal investeres mere ned 300 millioner Kr. i løbet af de næste 8 år og det vil bl.a. betyde ny terminal og længere start- og landingsbaner. Det forventes at arbejdet med den nye terminal skal påbegyndes i løbet af foråret og så må vi se, hvad det giver af ekstra trafik m.m.

Bestyrelsen har nogle gange forsøgt sig med at få opbakning til forskellige aktiviteter, men det virker ikke som om, der er interesse for de tiltag bestyrelsen foreslår.  Vi er fuldt ud klar over, at alle har en travl hverdag, og at det kan være svært at få timerne til at slå til. Det kan også være, at vi skal erkende, at der ikke er behov for de tilbud vi udbyder. Det kunne vi godt tænke os at vide mere om, hvad forventer I af et landsbylaug? Hvad synes I, vi skal tage os af? Hvordan ser I selv, at jeres rolle skal være?

Vi har forsøgt at få skabt interesse for et fastelavnsudvalg og et juletræsudvalg. Vi har tidligere med stor succes afholdt fastelavn herude. Bestyrelsen vil gerne bidrage med midler til indkøb af f.eks. tønde og diverse godter, men vi mener at sådan arrangementer fungerer bedst, hvis de, som benytter det, selv er med til at arrangere det.

Med hensyn til et julearrangement, så forestiller bestyrelsen sig, at det kunne indeholde opsætning og evt. pyntning af et træ, sange, varm kakao og boller m.m. Også her vil bestyrelsen gerne bidrage med noget økonomi. Måske kunne vi i fællesskab finde et træ og fragte det til det sted, hvor vi synes det skal stå. Vi vil dog gerne, at andre, uden for bestyrelsen, giver et nap med. Hvad synes I, er det noget vi skal arbejde videre med?

Vi har heldigvis stadigvæk stor opbakning til den årlige rengøringsdag. Den 31.marts har vi som traditionen byder, fristes man næsten til at sige, fået tilsagn fra Henriette og Michael. De er igen i år indstillet på at lægge matrikel til arrangementet, der kort går ud på at mødes, og under hyggelige former indsamle noget af det skrald som ubegavede tosser smider alle vegne. Arrangementet er en rigtig god måde at stifte bekendtskab med beboerne herude. Vi starter med at drikke en kop kaffe og spise et rundstykke, så har vi nogle hyggelige timer sammen mens vi samler skrald, og endelig slutter vi af med en pølse og en vand/øl. Så hold jer ikke tilbage, men mød frisk frem – det plejer at være rigtig hyggeligt!

Vi skal senere drøfte vores fælles udviklingsplan. Planen skal revideres jævnligt i takt med den påvirkning vi udsættes for pga. udviklingen i vores nærområde og i den omkringliggende verden. I den forbindelse vil vi da gerne høre, hvad I synes, at planen skal indeholde ud over det, den allerede har med. Hvis I f.eks. mener at vores område skal have forskellige attraktioner eller faciliteter, som vi ikke allerede har, så skal vi drøfte det og evt. få det med i planen. Er der tale om større ting kan det evt. blive aktuelt at søge om midler fra de mange pengetanke som bl.a. administreres af kommune og stat.

Senest har bestyrelsen deltaget i et møde angående en mere eller mindre formel velkomst til de nye beboere, der vælger at forsøge sig med at bo herude på Kær Halvø. Udfordringen er lidt, at vi ikke altid har kendskab til, hvornår det sker. Vi kan ikke få meddelelse fra kommunen, det er ikke lovligt, men måske I har en løsning?

Det var ordene, bestyrelsen håber, at årets beretning giver anledning til nogle bemærkninger.

Indkaldelse til Generalforsamling

Kær Halvøs Landsbylaug

indbyder hermed til

GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 20.00 i spisesalen på Rønhave.

Aftenen starter allerede kl. 19:00 med en orientering vedrørende udviklingen på Kær Vestermark, både den, der går for sig lige nu, men også den, der forventes at skulle foregå i fremtiden. Bent Albæk, projektleder for Sønderborg kommune i Sekretariatet for Bæredygtighed & Natur, kommer og fortæller om de spændende tiltag, vi alle vil få stor glæde af fremover. Bent har lovet at svare på evt. spørgsmål, så mød frem og få svar, hvis du ønsker klarhed over planerne for vores smukke rekreative område.

 

Kl. 20:00 Starter generalforsamlingen med følgende dagsorden jf. vedtægterne

 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab 2018
 5. Budget 2019
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:
  1. Jinnie Friis Evald
  2. Christian Korsholm Jeppesen
  3. Poul Madsen
 7. Valg af suppleant, på valg er
  1. Lars Peter Hansen
  2. Elin Madsen
 8. Valg af revisor, på valg er
  1. Henriette Frölich

Samtlige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor er villige til genvalg

 1. Eventuelt

1. Ren dag på Kær Halvø den 31. marts 2019

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Fastelavn på Kær?

Bestyrelsen har talt om, hvorvidt der er stemning for at afholde forskellige arrangementer for vores børn herude på Kær. Vi har tidligere afholdt fastelavnsarrangementer i Kær, og det er måske på tide, at vi genoptager denne aktivitet.

Man kunne måske også forestille sig at vi i forbindelse med julen afholdte et arrangement, hvor vi f.eks. opstillede et grantræ, satte lys på og ved samme lejlighed uddelte varm chokolade og boller.

Bestyrelsen vil gerne bidrage til festlighederne med noget økonomi, men vi forudsætter, at der er nogle lokale frivillige, der vil stå for arrangementerne.

Hvis der er nogle, der vil løfte opgaven og glæde fællesskabet, så må I gerne melde sig til bestyrelsen – men det haster, hvis vi skal afholde fastelavn i år!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Fortæl om de strækninger hvor du er utryg ved at cykle.

Vi er blevet gjort opmærksom på at Cyklistforbundet har udarbejdet et interaktivt kort, hvor det er muligt at indrapportere de strækninger, man som cyklist er utryg ved at færdes på.

Det mener vi er et godt initiativ, som vil være med til at påvise de stækninger, vi ikke bryder os om selv at cykle på eller, endnu værre, sende vores børn ud at cykle på. Så at vi, også ad den vej,  kan påvirke vores lokale politikere og åbne deres øjne for de bekymringer og ønsker, vi nærer for vores lokalområde.

Så hvis du har nogle strækninger, du gerne vil have focus på, så gå ind på denne side: http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyt/Nyheder/Utrygge-straekninger

 

Nytårshilsen til samtlige medlemmer af landsbylauget.

Bestyrelsen ønsker alle herude på Kær halvø et lykkebringende nytår, og vi håber, at vi sammen vil løse de udfordringer, som vi står over for, på en hensigtsmæssig og  rationel måde.

En del af beboerne herude, inklusiv bestyrelsen, har haft nogle betænkeligheder ved udsigten til de planer, der eksisterer angående placeringen af et centralt rensningsanlæg på Vestermark. Der vil blive lejlighed til at give udtryk for sine synspunkter, når det endelige planforslag inklusiv miljøraporten kommer i begyndelsen af året og i den efterfølgende 8 ugers høringsfrist. Allerede nu er det muligt at se projektplanen, der er udarbejdet og udgiver den 24. november 2018. Se https://sonfor.dk/wp-content/uploads/2018/03/centraliseret-spildevandsrensning-projektplan.pdf

Bestyrelsen har tidligere spurgt, om der er nogle herude, der har lyst til at deltage i en besigtigelsetur arrangeret af Sønderborg forsyning, men vi har ikke modtaget en eneste henvendelse!? Bestyrelsen finder det overraskende, at ingen herude tilsyneladende har interesse i at konstatere, hvorvidt det potentielt kan være forbundet med gener, f.eks. lugt og eller støj, at bo i nærheden af en pumpestation. Men det kan være, at der ikke længere er den store bekymring i forhold til projektet.

Bestyrelsen kan allerede nu oplyse, at vi påtænker at afholde generalforsamling den 20. marts 2019 og at affaldsinsamlingen formentlig bliver den 31.marts 2019. Datoen er den dag hvor Danmarks Naturfredningsforening afholder deres landsdækkende indsamling. I kan derfor allerede nu reservere datoerne, såfremt I agter at deltage i de to arrangementer. Der vil naturligvis bliver indkaldt til nævnte arrangementer via denne side, men nu er i orienteret.

Rigtig godt nytår!

 

Bestyrelsen har besøgt et Centralt rensningsanlæg

Poul og undertegnede fra bestyrelsen, har besøgt Mariager Rensningsanlæg.
Formåler var at konstatere omfanget af de mange gener vi, og mange andre herude, frygter, vil blive konsekvensen af et rensningsanlæg nord for forbrændingsanlægget.
Lad det være sagt med det samme, turen var en rigtig god oplevelse! Vi fik afkræftet mange af de fordomme, jeg og mange andre har og har haft i den sammenhæng.
Vi fik en venlig velkomst, hvor vi fik en orientering af anlæggets direktør og bestyrelsesformand. Bagefter blev vi vist rundt på hele anlægget og fik lejlighed til at “stikke næsen ned” i forskellige processer på affaldsvandets vej fra kloarkvand til renset vand, der så ender med at blive ledt ud 3,8 km ude i Kattegat.
Til stor overraskelse for både Poul og jeg, så var lugtgenerne begrænset til ganske få steder. Vejret var stille den lørdag, og hvis der havde været udslip af megen lugt, så ville vi helt sikkert have kunne bemærke det. En af årsagerne til den ringe udledning af lugt skyldes, at hele anlægget (minus de åbne procestanke) var forsynet med punktudsugning, og at den udsugede luft/gas blev ledt igennem kulfiltre, inden det slap ud i den omgivende luft. Det virkede helt fantastisk. Vi gik klods op og ned ad flere rensningsprocesser og bemærkede stort set ikke, at vi var på et rensningsanlæg.
Det taler måske også lidt for sig selv, at de deroppe havde valgt at opføre administrationsbygningerne klods op ad anlægget!
Vi sluttede af med at besøge en pumpestation, der var placeret inde i Hadsund by. Pumperne var placeret i seks meters dybde og var ikke neddykket i sumpen. Også her bliver luftudslippet ledt igennem kulfiltre, og man kunne ikke lugte noget, hverken nede i brønden eller oppe i det fri. Temmelig overraskende og meget imponerende.
Poul og jeg var som allerede beskrevet positiv overrasket og spurgte ind til om også vi kunne forvente at anlægget på Kær Vestermark også ville blve forsynet med centrale kulfiltre m.m. og vi fik det indtryk at selve anlægget ville blive opført helt analogt det i Mariager ikke kun for vores skyld, men også af hensyn til de medarbejdere, der skal arbejde på anlægget. Man lovede også at udstyre pumpestationerne med kulfiltre såfremt der er behov for dette. Endelig så tilbød Sønderborg Forsyning (SF), at de ville arrangere en besigtigelsestur for de af beboerne herude, der måtte være interesserede, til nogle af de pumpestationer, der er her i området. Turen vil så både omfatte stationer med og uden filtre.
Bestyrelsen skal opfordre evt. interesserede i at henvende sig til bestyrelsen, som så vil kontakte SF og sørge for at der bliver iværksat en “ekspedition “.
Med venlig hilsen
Kenni         

Udviklingsplan for Kær Vestermark

Vi har modtaget en henvendelse fra Bent Albæk, projektleder for Sønderborg kommune i Sekretariatet for Bæredygtighed & Natur. Bent fortæller at Sønderborg Kommune er i gang med at indsamle viden om borgernes ønsker til Kær Vestermark og at de efterlyser gode idèer til en udviklingsplan for Kær Vestermark, og det vil vi da gerne hjælpe til med – igen.

Kommunen indsamler gode ideer og ønsker på tre måder.

 UDVIKLINGSPLAN

Udviklingsplanen tager fat i nogle af de emner som mangler lidt i helhedsplanen.

Sønderborg Kommune har valgt fire overordnede emner til udviklingsplanen:

 • Bygninger på Kær Vestermark
 • Beskyttelse og benyttelse
 • Værd at køre efter
 • Adgang til området

Vi håber naturligvis, at I vil deltage i julearrangementet og deltage i dialog med de andre besøgende vedr. ovenstående fire emner.

I kan også komme med jeres ideer og ønsker ved at følge nedenstående link:

 https://da.surveymonkey.com/r/6CXWGDM

 

Vi ses den 9. december J

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune
Sekretariatet for Bæredygtighed & Natur

Bent Albæk
Projektleder