Forfatterarkiv: Kenni

Seneste nyt i forhold til generalforsamlingen d. 22. marts 2018

Det er lykkedes bestyrelsen at få et tilsagn fra Sønderborg Forsyning A/S om et informationsmøde i forbindelse med landsbylaugets generalforsamling d. 22. marts.

Lars H. Jensen, projektleder i Sønderborg Spildevandsforsyning A/S og Mark Mathiesen kommer kl. 19:00. Mark repræsentere det rådgivende ingeniørfirma Envidan. Envidan er forsyningens samarbejdspartner på det nye renseanlæg og de har været med hele vejen.

Lars og Mark vil fortælle om baggrunden for den foreslåede placering og de konsekvenser, det, i givet fald, vil have for Vestermark og beboerne herude.

Så hvis du er interesseret i at få indsigt i de planer, som kommunen har i forhold til et centralt rensningsanlæg, så mød op og deltag i denne informationsaften. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål, men der er ikke tale om et egentligt skemalagt formøde i forbindelse med den kommende 8 ugers høringsperiode.

Info-mødet betyder samtidig, at vi bliver nød til at skubbe opstarten af generalforsamlingen, så vi formentlig først starter kl. 20.

På bestyrelsens vegne

Kenni

Information fra bestyrelsen

Bestyrelsen har talt med Inge Olsen, direktør for Land By og Kultur i Sønderborg kommune. Faktisk har bestyrelsen forsøgt at få en medarbejder fra forvaltningen til at deltage på generalforsamlingen, men det har desværre ikke været muligt denne gang.

Vi har bl.a. spurgt ind til hvilke planer kommunen har med Kær halvø. Inge Olsen har svaret følgende:

Asfalt på Kær Bygade

Det er korrekt, at der er planlagt ny udlægning af asfalt på Kær Bygade. Inden dette sættes i værk vil Projekt & Anlæg undersøge om det er en mulighed, at strege vejen op som en 2-1 vej.

 I forhold til vandpytter på vejen, så vil  Projekt & Anlæg gennemgå strækningen, og se, om der er noget, der skal rettes inden der udlægges asfalt.

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at beboerne informerer bestyrelsen om evt steder, hvor riste enten mangler eller er placeret uhensigtsmæssig i forhold til det fald, som pt ikke virker efter hensigten. Det bør være sådan, at vandet “af sig selv” finder vej til nærmeste rist. 

Cykelsti

Teknik og Miljøudvalget har på deres møde 9. maj 2017 godkendt den fremtidige prioritering af cykelstier. Forlængelsen af stien langs Vestermark var ikke med i den prioritering.

Projekt & Anlæg er klar over at der er et ønske om en sti på pågældende strækning, og det vil fremgå af forvaltningens brutto liste over potentielle cykelsti projekter.

 Lokalplan for Erhvervsområde

Det er korrekt, at den gamle lokalplan 9-0103-Tech 21 i 2012 blev afløst af lokalplan 4.9-4. Det betød, at området gik fra at være målrettet til højteknologiske virksomheder, administration eller lignende til at kunne rumme erhvervsformål i forskellige kategorier herunder også butikker til særlig pladskrævende varegrupper. Området er fysisk adskilt fra den bevarende lokalplan for Kær.

Frem mod næste kommuneplanrevision er det ambitionen, at gennemgå rammer og indhold for at sikre, at alle kommuneplanlagte områder har et tidsmæssigt opdateret indhold. Her vil der også, i en vis udstrækning, blive kigget på de gældende lokalplaner.

Hvis I har konkret input til denne proces er I velkomne til at bidrager i de forskellige høringsfaser i kommuneplanforløbet.

Lufthavnen

Vedr. lufthavnen så er der på baggrund af beslutning i Erhvervsudvalget den 29.11.2017 (dagsorden og bilag findes på https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?&file=3922_12022725&fusionid=12022724&web=2&docSysId=3922#7) er det forventningen, at der senest i april i Teknik- og Miljøudvalget bliver truffet beslutning om at lokalplanproces for området kan igangsættes. I forbindelse med udarbejdelse af denne vil der blive afholdt borgermøder.

Seneste nyt angående et centralt rensningsanlæg

I forhold til de planer som Sønderbrog Forsyning A/S (SF) har mht placering af et centralt rensningsanlæg afholder Teknik- og Miljø udvalget et møde den 13. marts 2018 hvor udvalget skal beslutte om SF skal gå videre med planerne. Se dagsorden her:  https://polweb.sonderborg.dk/showFile.aspx?docSysId=33572&file=4618_12196423&fusionid=12196422&web=1#2

Indkaldelse til generalforsamling for Kær halvøs landsbylaug

Kær Halvøs Landsbylaug

indbyder hermed til

GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19.00 i spisesalen på Rønhave.

 

Kl. 19:00         Starter generalforsamlingen med følgende dagsorden jf. vedtægterne

 

 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab 2017
 5. Budget 2018
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:
  1. Kenni A Nielsen
  2. Ane-Maria Jessen
 7. Valg af suppleant, på valg er
  1. Lars Peter Hansen
  2. Elin Madsen
 8. Valg af revisor, på valg er
  1. Dorthe Nielsen

Samtlige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisoren er villige til genvalg

 1. Eventuelt
  1. Ren dag på Kær Halvø den 22 april 2018
  2. Ny web- redaktør

 

Bestyrelsen arbejder pt på at få en gæstetaler til at informere om de planer, som kommunen har for udviklingen på halvøen. Vi håber snart at kunne meddele, hvem det bliver. Indtil da vel mødt!

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Kenni Nielsen

Formand for landsbylauget

Kære beboere på Kær halvø.

Bestyrelsen vil gerne ønske jer alle en rigtig god jul og et dejligt og fredeligt nytår!

Vi siger tak for året, som har budt på mange og forhåbentlig overvejende positive oplevelser. En af de helt store var et vel gennemført spejderarrangement, der har været omtalt her på siden ved flere lejligheder. Nu kan vi så glæde os over de spor, spejderne fik sat. Støvlen er et indlysende eksempel, men også fugleskjulene og de mange shelters er værd at besøge.

I øjeblikket deltager bestyrelsen i et udvalg, der har til hensigt at påvirke udviklingen af området på Kær Vestermark. Vi håber at der hen ad vejen kan findes midler til at virkeliggøre mange af de ønsker, vi og andre interessegrupper har til det fantastiske område.

Rigtig glædelig jul.

 

Pallehavernes og Domens fremtid?

Bestyrelsen har på et møde med landdistriktkoordinatoren Connie Skovbjerg og formanden forlandsbyforum Agnes Nielsen talt om den fremtidige anvendelse af de pallehaver og domen som blev fremstillet til spejderlejren.

De fleste har sikkert set pallehaverne, der har bl.a. været opstillet to stk. ud for Kær bygade nr. 59. De indgik senere i spejderlejren inklusiv urter og blomster.

Domen blev opført for at kunne levere stiklinger til de planter, som skulle indgå i den ret, snysk, som kommunen ville bespise spejderne med.

Domen er placeret ved Møllestedslgård og indeholder noget elektronik, der bl.a styrer temperatur og jordfugtighed. Den er placeret på et fundament og vil være vanskelig at flytte. Udfordringen er at de personer, der har bygget domen, ikke har ressourcer og viden til at vedligeholde de afgrøder der produceres. Derfor efterlyser man interesserede personer med grønne fingre, der har interesse i at indgå i en pasningsordning. Hvis det er muligt, at finde evt interesserede og måske skabe et Dome-laug, vil bestyrelsen meget gerne høre fra de personer.

Det vil også være muligt at erhverve sig en pallehave. Pallehaverne er konstrueret, så de er i stand til at klare sig igennem en tør sommer uden tilførsel af vand. Pallehaverne udloddes efter først til mølle princippet. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Takkebrev fra kommunen

Bestyrelsen har modtaget følgende fra Mikkel Harritslev, projektleder for SL2017

“Hej Kenni,

Med tak for det gode samarbejde, i forbindelse med afviklingen af Spejdernes Lejr 2017, fremsendes herved et billedgalleri fra lejren.

Tak for jeres kæmpe engagement og interesse for lejren – jeg håber, at I nød lejren, og at den ikke var til for meget gene.

Har du feedback til os som værtskommune, er du velkommen til at skrive tilbage – vi kan også tage det over en kop kaffe, hvis du kan finde tid til det.

På forhånd tak.

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune

Projektkontor for Spejdernes Lejr 2017

Mikkel Harritslev

Projektleder”

Se billedgalleriet: Takkebrev SL2017

Hvis der er nogle bemærkninger fra beboerne herude vil bestyrelsen gerne formidle dem til Mikkel

Mvh

Bestyrelsen

Så er sommeren på vej til Kær Halvø!!

Det ses nu tydeligt i landskabet, at sommeren er på vej. Alting spirer og gror, markerne står nu i smukke gule og grønne farver, og skovene har i øjeblikket den der helt fantastiske lysegrønne farve – det er bare med at komme ud i naturen og nyde den i fulde drag!

Vi har fået vores cykler tilbage og tilbyder alle, der har lyst til at prøve at bevæge sig rundt ved hjælp af El og pedalkraft, nogle fantastiske og grønne oplevelser!

Alt I behøver at gøre, er at tage beslutningen og kontakte Kenni Nielsen for at høre, om en af de to cykler er ledige. Hvis det er tilfældet, så skal man blot klikke på symbolet for landsbycyklen (her på siden) – så går det næsten af sig selv 🙂

Prøv det og start sommeren på en grøn facon!

I ønskes alle en rigtig god sommer fra landsbylaugets bestyrelse!

Kær Halvø Landsbylaug – seneste nyt.

På bestyrelsesmødet d. 19. april 2017  konstituerede bestyrelsen  sig således:

Bestyrelsesformand : Kenni A Nielsen   mobil:  25 78 91 77                                             Mail:  Hannekenni@gmail.com

Bestyrelsesmedlem/Kasserer:  Poul Madsen Mobil: 22 64 13 39
Mail: pom@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem/sekretær: Christian Korsholm Jeppesen                                         Mobil: 40 72 06 33   Mail: korsholm_jeppesen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:  Jennie Friis Ewald                                                                       Mail: jinniefe@jubii.dk

Bestyrelsesmedlem: Ana-Maria Jessen  Mobil: 30 48 45 52                                             Mail: anamariajessen@gmail.com

Bestyrelsessuppleant: Lars Peter Hansen

Bestyrelsessuppleant: Elin Madsen

Referat af Kær Halvø Landsbylaugs generalforsamling 2017

Bestyrelsens beretning for 2016

Nu lysner det!!

Vi går mod lysere tider! Både i forhold til det forår, der nu for alvor begynder at sætte sit præg på temperatur og farverne i naturen – dejligt!

Men også i forhold til den lokale opbakning til foreningslivet herude. Forleden var jeg til den ekstraordinære generalforsamling i ringridningsforeningen, og her lykkedes det faktisk at få valgt en bestyrelse, der vil køre foreningen videre til glæde for de mange, der har stor fornøjelse af at deltage i den årlige fest!

Der var også rigtig mange ting at glæde sig over og flere tegn på opbakning til laugets virksomhed  går aftes. Mellem 40 og 50 havde fundet vej til Skovhuse for at høre nyt om den kommende udvikling og for at deltage i den årlige generalforsamling. De blev alle belønnet med informative indlæg fra kvalificerede spejder- og projektledere samt engagerede embedsmænd og kunne få svar på de mest presserende spørgsmål i forhold til både spejderlejr såvel som den fremtidige udvikling på Kær Vestermark.

Det hjalp sikkert også på stemningen, at aftenen startede med en rigtig velsmagende gullaschsuppe fra Rønhaveslagteren.

Glædeligt var det også, at generalforsamlingen fik valgt en bestyrelse, således at lauget kan forsætte sit arbejdet til gavn for de lokale og kommunen generelt. Generalforsamlingen besluttede også, at den traditionelle årlige rengøringsdag, som noget nyt, skal foregå om eftermiddagen kl. 16 – 18 fredag den 07. april 2017.

Bestyrelsen kan kun opfordre alle, der kan og har lyst til, at dele et par timer i selskab med naboer, genboer og øvrige lokale i en fælles øvelse, der går ud på at holde vores smukke halvø ren og pæn. De af jer, der vil ud og gå en tur, mødes i Honninghul 3, hvor ruterne deles ud og hvor dagen slutter med en go´snak, pølser og lidt af drikke.

Vi fik desværre ikke fundet en afløser for vores Web – master, men vi giver ikke op og håber at der findes en person som har lyst til at arbejde med vedligeholdelse af web-sider på nettet. Bjarne har iøvrigt lovet at hjælpe og vejlede, såfremt der er behov for det.

En Web-marster er en vigtig del af vores virksomhed, som i al sin enkelthed jo går ud på at bidrage til den lokale sammenhængskraft, som er en nødvendig forudsætning for det at være tryg, tilfreds og høre til i et samfund.

Dejligt at det lysner!