Månedsarkiv: marts 2018

Forårsrengøring  på Kær Halvø.

INVITATION TIL  SAMVÆR der også giver mening!

Kær halvøs landsbylaug afholder igen i år Forårsrengøring  på Kær Halvø.

Så er der igen mulighed for at investere i frisk luft, rene omgivelser og gode bekendtskaber!

Landsbylauget har i samarbejde med bl.a. Sønderborgs landdistriktskoordinator arrangeret en dag, hvor vi alle har mulighed for at hjælpe til med at holde vores smukke halvø ren og pæn. Sidste år var en stor succes. Vi delte os op i en række hold, som med kritiske miner inspicerede vejstrækninger, grøfter, skovbryn og øvrige områder, for at finde og fjerne uvedkomne fremmedlegemer i vores skønne natur.

Søndag den 22. april er dagen, hvor de, der har lyst, mødes i gæstfrie omgivelser på Honninghul 3, hvor Henriette og Michael byder velkommen. Tidspunktet er kl. 10, og der startes ud med rundstykke og kaffe/the, inden vi begiver os ud på årets måske vigtigste mission. Alle er velkomne, tag blot børn, ældre og kæledyr med –  blot I husker høm-høm-poser (…til hundene).

Efter et par timer samles vi igen, ved udgangspunktet og denne gang trakteres der med drikkevare og lækre pølser – jov, jov! Vej & Park samt Sønderborg Forsyning har bevilget drikkevare, pølser, tænger, affaldssække m.v., og de sørger for at afhente det indsamlede skrald.

Snyd ikke dig selv for denne mulighed for at lære nye naboer at kende og tag imod nogle hyggelige timer i godt selskab.

Af hensyn til traktementet vil det være en god idé at tilmelde sig til arrangementets vært  Henriette Frölich,  eller tovholderen på projektet Poul Madsen, der også er kasserer i bestyrelsen.

Tlf.Nr.: 23 93 83 10 eller mail:  Henriettefroelich@gmail.com

Tlf.Nr.: 22 64 13 39 eller mail: pom@outlook.dk

Skulle du glemme at melde dig til, så mød bare op alligevel, der er helt sikkert plads til dig også!

 

 

Vel mødt!!

 

Mvh Bestyrelsen

 

 

 

Bestyrelsens beretning for landsbylaugets virksomhed i 2017

Tilbageblik

2017 vil for de fleste blive husket for det år, hvor Spejderlejren blev afholdt i Sønderborg. Arrangementet fik stor indflydelse på de fleste beboere og også på bestyrelsens arbejde. Vi deltog i en række udvalg for at bidrage med forslag og henstillinger. De seneste generalforsamlinger var også påvirket af kæmpearrangementet, og vores hjemmeside bar også præg af den store begivenhed – så alt i alt fyldte spejderlejren rigtig meget.  Vi, beboerne herude på Kær halvø, fik stor ros af arrangørerne, og den blev også bragt på vores hjemmeside.

Ud over spejderlejr så startede året med at bestyrelsen konstituere sig med Kenni som formand, Poul Madsen blev kasserer, Christian forsætter som sekretær, Ana Jessen og Jinnie Friis Evald er de nye bestyrelsesmedlemmer.

Kenni deltager i udvalget for landdistrikter, natur og fødevarer, det der tidligere hed Landdistriktsudvalget -og Landsbyforum og Poul bliver ny suppleant. Christian fortsætter i LAG’en – nu som formand. Jinnie får, som en af sine opgaver, ansvaret for at holde kontakten til kommunen i sager om udvikling og vedligeholdelse af stier på halvøen samt ser på muligheden for at opgradere vejskilte herude.

Vi havde bedt Tryg fonden om en hjertestarter, men vi fik desværre afslag. Bestyrelsen har vurderet at omkostningerne til at købe og vedligeholde en hjertestarter overstiger vores økonomiske formåen. Så kan vi evt. søge igen ved en senere lejlighed, måske i samarbejde med en institution.

Så har vi gennemført endnu en rengøringsaktion på halvøen. Igen i 2017 tilbød Henriette og Michael sig som værter, og de gjorde det som sædvanligt til alles tilfredshed – stor tak til dem. Også tak til Gitte Korning, der fik printet indbydelsen og sammen med Henriette delte invitationen ud til beboerne på halvøen.

Så har vi fået en ny bankforbindelse, og det har givet besparelser, noget som Poul måske vil orientere om, når vi senere kommer til regnskabet. Jo – det er godt at få en med indsigt i den finansielle verden – ind i bestyrelsen.

Jinnie har fået et samarbejde op ad stå med Kommunen i spørgsmålet om vores behov for fartbegrænsning på strækningen mellem Kær og Hestehave. Det lykkedes og vi har, som I sikkert har konstateret, fået nye skilte på strækningen – godt gået Jinnie!

Vi har nogle gange efterlyst personer til at deltage i forskellige arrangementer. Vi ville godt have andel i de mange forårsløg som kommunen køber hjem til landdistrikterne, men der er tilsyneladende ikke interesse for at indgå i sådanne arbejdsgrupper. Det er ærgerligt – bestyrelsen tror, at sådanne arbejdsgrupper vil bidrage til sammenhængskraften på halvøen.

Bestyrelsen forsøger også at få indflydelse på de planer, som kommunen har for at udvikle stisystemerne både i kommunen, men også på Kær halvø. Her har Jinnie deltaget i nogle møder, men det hele ligger lidt stille pt., mest pga. efterdønningerne fra kommunevalget. Der har været en del udskiftninger i byrådet og også i udvalgene, er der flyttet grundigt rundt med embedsmændene M/K.

Vi har også fået en henvendelse fra Karin og Søren fra VedvarendeEnergi Sønderborg. Henvendelsen drejede sig om, hvad vi stiller op med Domen på Møllestedgård. Vi efterlyste også evt. interesserede, der ville deltage i et lille projekt hvor anvendelsen af Domen skulle indgå. Det fik vi heller ingen reaktioner på. Måske kunne man forestille sig en arbejdsgruppe som ville påtage sig rollen som en ”blomsterbande”  her ude – det ville da være skønt med blomstrende vækster flere steder på halvøen.

Som tidligere nævnt så har bestyrelsen deltaget i en række møder bl.a. i bestræbelserne på at få indflydelse på udviklingen på Kær Vestermark. Dette naturområde er nu blevet en del af arbejdsområdet for udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, og vi vil fortsat være på tæerne og deltage i kommende møder også på det projekt. Lige nu afventer vi at udvalget, som projektet høre under – finder sine ben, og at der kan skaffes midler til at indfri nogle af de mange ønsker, som de mange forskellige interessenter har til området.

 Her, nu og i fremtiden

Beboerne på Kær halvø har besluttet, at vi skal have et landsbylaug. I sin tid indkaldte nogle af vores medborgere til et møde for at vi skulle forholde os til en ny situation i Kær. Dengang ville Sønderborg opføre en institution på Kær bygade, og nogle var utrygge ved udsigten til, at vi nu skulle rumme nogle nye beboere, hvis egenskaber og temperament, vi ikke havde kendskab til. Det har så vist sig, at der ikke var grund til at frygte institutionerne og de nye beboere – heldigvis for det!

Dengang betød de nye udfordringer, at man indså, at vi måske havde behov for et beredskab, der kunne træde til, når og hvis man i fremtiden skulle forholde sig til evt. nye tiltag, der ville influere på den vante dagligdag. Det var grunden til, at vi fik en forening, der med tiden udviklede sig til landsbylauget. Faktisk havde man tidligere været vant til, at hver enkelt klarede sig selv, og i de fleste tilfælde var man godt tilfreds med det. Men i takt med at verden blev mindre og udviklingen tager fart, så er chancerne for, at den enkelte vil blive berørt af flere og anderledes nye udfordringer, steget betragteligt.

Nu står vi så igen i den situation, at vi skal til at se en ny udvikling i øjnene, og vi skal beslutte os for, hvad vi vil gøre ved det.

Som vi lige har hørt fra Sønderborg Forsyning, så står vi nu over for et forslag om at opføre et centralt rensningsanlæg på Vestermark. Bestyrelsen foreslår at vi indgår i en dialog med Kommunen, så vi kan få det optimale ud af situationen.

De af jer, som besøger vores hjemmeside af og til, har sikkert set, at Kommunen også har planer om at forbedre vores noget slidte ”hovedfærdselsåre”, Kær Bygade. I den forbindelse vil vi godt opfordre til, at I giver besked om, hvor på bygaden der skal fokuseres i særlig grad – f.eks. i forhold til manglende riste. Man kunne måske tage nogle billeder af de steder, hvor der i særlig grad er problemer

I forhold til cykelstien på Vestermark, så har vi nu gjort opmærksom på, at vi gerne vil optages på prioritetslisten…. igen. Det kan så være, at planerne om et centralt rensningsanlæg kan bruges som argument for, at vi kommer i betragtning hurtigere end ellers.

Som sagt så fik vi afslag på en hjertestarter denne gang, men vi kan evt. gå i dialog med institutionerne herude, og måske prøve om vi i fællesskab kan komme i betragtning.

Mht. lufthavnen så ser det ud til, at der vil blive gennemført nogle borgermøder i flg. Inge Olsen, direktør for Land By og Kultur. De af jer som har interesse i udviklingen derude, kan med fordel gå ind på vores hjemmeside, og læse om de planer kommunen har for området.

Som traditionen foreskriver, så vil vi igen i år gennemføre en dag i oprydningens tegn. Den 22. april har vi fået tilsagn fra Henriette og Michael. De er igen i år indstillet på at lægge matrikel til arrangementet, der kort går ud på at mødes, og under hyggelige former indsamle noget af det skrald som ubegavede tosser smider alle vegne. Arrangementet er en rigtig god måde at stifte bekendtskab med beboerne herude. Vi starter med at drikke en kop kaffe og spise et rundstykke, så har vi nogle hyggelige timer sammen mens vi samler skrald, og endelig slutter vi af med en pølse og en vand/øl. Så hold jer ikke tilbage, men mød frisk frem – det plejer at være rigtig hyggeligt!

Seneste nyt i forhold til generalforsamlingen d. 22. marts 2018

Det er lykkedes bestyrelsen at få et tilsagn fra Sønderborg Forsyning A/S om et informationsmøde i forbindelse med landsbylaugets generalforsamling d. 22. marts.

Lars H. Jensen, projektleder i Sønderborg Spildevandsforsyning A/S og Mark Mathiesen kommer kl. 19:00. Mark repræsentere det rådgivende ingeniørfirma Envidan. Envidan er forsyningens samarbejdspartner på det nye renseanlæg og de har været med hele vejen.

Lars og Mark vil fortælle om baggrunden for den foreslåede placering og de konsekvenser, det, i givet fald, vil have for Vestermark og beboerne herude.

Så hvis du er interesseret i at få indsigt i de planer, som kommunen har i forhold til et centralt rensningsanlæg, så mød op og deltag i denne informationsaften. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål, men der er ikke tale om et egentligt skemalagt formøde i forbindelse med den kommende 8 ugers høringsperiode.

Info-mødet betyder samtidig, at vi bliver nød til at skubbe opstarten af generalforsamlingen, så vi formentlig først starter kl. 20.

På bestyrelsens vegne

Kenni

Information fra bestyrelsen

Bestyrelsen har talt med Inge Olsen, direktør for Land By og Kultur i Sønderborg kommune. Faktisk har bestyrelsen forsøgt at få en medarbejder fra forvaltningen til at deltage på generalforsamlingen, men det har desværre ikke været muligt denne gang.

Vi har bl.a. spurgt ind til hvilke planer kommunen har med Kær halvø. Inge Olsen har svaret følgende:

Asfalt på Kær Bygade

Det er korrekt, at der er planlagt ny udlægning af asfalt på Kær Bygade. Inden dette sættes i værk vil Projekt & Anlæg undersøge om det er en mulighed, at strege vejen op som en 2-1 vej.

 I forhold til vandpytter på vejen, så vil  Projekt & Anlæg gennemgå strækningen, og se, om der er noget, der skal rettes inden der udlægges asfalt.

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at beboerne informerer bestyrelsen om evt steder, hvor riste enten mangler eller er placeret uhensigtsmæssig i forhold til det fald, som pt ikke virker efter hensigten. Det bør være sådan, at vandet “af sig selv” finder vej til nærmeste rist. 

Cykelsti

Teknik og Miljøudvalget har på deres møde 9. maj 2017 godkendt den fremtidige prioritering af cykelstier. Forlængelsen af stien langs Vestermark var ikke med i den prioritering.

Projekt & Anlæg er klar over at der er et ønske om en sti på pågældende strækning, og det vil fremgå af forvaltningens brutto liste over potentielle cykelsti projekter.

 Lokalplan for Erhvervsområde

Det er korrekt, at den gamle lokalplan 9-0103-Tech 21 i 2012 blev afløst af lokalplan 4.9-4. Det betød, at området gik fra at være målrettet til højteknologiske virksomheder, administration eller lignende til at kunne rumme erhvervsformål i forskellige kategorier herunder også butikker til særlig pladskrævende varegrupper. Området er fysisk adskilt fra den bevarende lokalplan for Kær.

Frem mod næste kommuneplanrevision er det ambitionen, at gennemgå rammer og indhold for at sikre, at alle kommuneplanlagte områder har et tidsmæssigt opdateret indhold. Her vil der også, i en vis udstrækning, blive kigget på de gældende lokalplaner.

Hvis I har konkret input til denne proces er I velkomne til at bidrager i de forskellige høringsfaser i kommuneplanforløbet.

Lufthavnen

Vedr. lufthavnen så er der på baggrund af beslutning i Erhvervsudvalget den 29.11.2017 (dagsorden og bilag findes på https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?&file=3922_12022725&fusionid=12022724&web=2&docSysId=3922#7) er det forventningen, at der senest i april i Teknik- og Miljøudvalget bliver truffet beslutning om at lokalplanproces for området kan igangsættes. I forbindelse med udarbejdelse af denne vil der blive afholdt borgermøder.

Seneste nyt angående et centralt rensningsanlæg

I forhold til de planer som Sønderbrog Forsyning A/S (SF) har mht placering af et centralt rensningsanlæg afholder Teknik- og Miljø udvalget et møde den 13. marts 2018 hvor udvalget skal beslutte om SF skal gå videre med planerne. Se dagsorden her:  https://polweb.sonderborg.dk/showFile.aspx?docSysId=33572&file=4618_12196423&fusionid=12196422&web=1#2